సాంబారులో ఈ పొడి ఒక్కటి వేశారంటే మరింత రుచిగా చాల బాగుంటుంది కొత్త రకం సాంబార్ || Sambar Recipe

సాంబారులో ఈ పొడి ఒక్కటి వేశారంటే మరింత రుచిగా చాల బాగుంటుంది కొత్త రకం సాంబార్ || Sambar Recipe

5 Cents Back by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Artist: http://audionautix.com/

Tags: sambar,   sambar recipe,   how to make sambar,   pappu charu,   sambar recipe telugu,   hotel sambar recipe,   సాంబార్,   pappucaru,   పప్పు చారు,