రెండు నెలల తర్వాత మీరు కోరే Vlogs /ఈ 10 సం.లలో పెట్టిన పెట్టుబడి ఇదే / దేవుడు వరం అడిగితే!/ కారప్పూస

సన్నకారప్పూస తయారీ - https://youtu.be/VfIy6m2nhF4Hi friends....

I hope you liked this video and I will try to some more videos vlogs and recipes so pls subscribe my channel for more videos.....

Thank you very much for watching 😊🙏

Tags: