పొరపాటున ఈ వస్తువులు మంచం మీద పెడితే లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోతుంది !!

 
పొరపాటున ఈ వస్తువులు మంచం మీద పెడితే లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోతుంది !! Don't KEEP these Things on BED