దొండకాయ కర్రిని ఈ రకంగా చేయడం never before ever after

tasty tasty crispy ridge guard fry

Tags: tasty food,   yummy,   Delicious,   Homemade,   dondakaya fry,   dondakaya vepudu,   fry items,   dondakaya recipes,   Crispy Recipes,   dondakaya masala,   easy method,   easy item,   Ridge gaurd fry,   side dishes,   Hot recipes,   Curry Point food,   5 min recipes,   family food,   masala dondakaya,   dondakaya pulsu,   dondakaya charu,   super dish,