ఏంచేస్తున్నావ్ బేబీ? ఇప్పుడే మాకుక్కలకి బిస్కెట్స్ వేశాను ఈలోగా మీర

 
ఏంచేస్తున్నావ్ బేబీ? ఇప్పుడే మాకుక్కలకి బిస్కెట్స్ వేశాను ఈలోగా మీరే కాల్ చేశారు.. | TFC Comedy