ఈ ఆకులతో వినాయక నిమర్జనం ఇలా చేస్తే మహా అదృష్టంవంతులు అవుతారు!

 
ఈ ఆకులతో వినాయక నిమర్జనం ఇలా చేస్తే మహా అదృష్టంవంతులు అవుతారు! VINAYAKA NIMAJJANAM Ela Cheyali 2021?